Informacje dotyczące Agenta
Zgodnie z art.22 ust 1,3,4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz.2486 z póź.zm.)

Rodzaj agenta – Agent ubezpieczeniowy


Firma Agenta oraz adres siedziby:
Sal-ed Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Edward Salamończyk

31-625 Kraków os.Piastów 55/25
Biuro: 31-617 Kraków os.Złotego Wieku 23
tel. 12648 01 72: tel kom. 602 152 227
e-mail : edwardsalamonczyk@poczta.onet.pl

Nr wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego : RP11128815/P

Sposób prowadzenia wpisu do rejestru agentów Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadzie określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U.z2006 nr 178,poz.1316),to jest poprzez :
 • Skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego ( w tym w formie elektronicznej lub telefonicznej ) wniosku o udzielenie informacji z rejestru.
 • Uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa )wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem :https://rpu.knf.gov.pl/)
Informuję iż działam na rzecz : wielu zakładów ubezpieczeń tj.:
 • Compensa TU S.A.
 • Ergo Hestia TU S.A.
 • MTU TU S.A.
 • Generali TU S.A.
 • Wiener TU S.A.
 • Proama TU S.A.
 • PZU S.A.
 • Uniqa TU S.A.
 • TUiR Warta S.A.
 • HDI S.A.
W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji i innych rodzajów wynagrodzenia.

Informuję o możliwości złożenia reklamacji , wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązania sporów :
 • Na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.
 • Na agenta ( w przypadku multiagenta )w zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień zwartych w wyciągu z procedury reklamacyjnej u agenta.
Edward Salamończyk