Zniżki mogą znajdować się:

 • na aktualnej polisie lub wniosku do polisy wpisane np. „60%”
 • na aktualnej polisie lub wniosku do polisy wpisane jako np. „klasa BM” lub „klasa Bonus Malus” lub „klasa WIS”; po tym oznaczeniu umieszczona jest liczba, która stanowi zakodowaną informację na temat zniżki,
 • na zaświadczeniu uzyskanym od obecnego ubezpieczyciela lub starego ubezpieczyciela (w niektórych towarzystwach wystarczy telefon i odebranie druku pocztą email, w innych trzeba niestety odebrać je osobiście),
 • w niektórych firmach ubezpieczeniowych informacja ta znajduje się na druczku do wznowienia polisy, który raz do roku przychodzi pocztą.
 • ponadto od ub roku działa system UFG , w którym większość towarzystw ubezpieczeniowych jak i agentów współpracujących z nimi , ma możliwość zweryfikowania online informacji które podaje Klient przedstawiając zaświadczenie lub oświadczenie.

Wprowadzenie z dniem 11.02.2012 nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK nie oznacza to, iż od tego dnia nowe regulacje będą obowiązywać do wszystkich czynnych umów ubezpieczenia. Zasady, dotyczące ustalenia, które zapisy ustawy stosujemy (przed nowelizacja czy po nowelizacji) mamy zawarte w art. 6 Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz niektórych innych ustaw, który stanowi , iż do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, iż wszystkie zdarzenia prawne dotyczące ubezpieczenia zawartego przed 11.02.2012 są regulowane według zapisów obowiązujących w Ustawie przed nowelizacją i nowych przepisów nie można stosować w stosunku do umów ubezpieczenia zawartych do 10.02.2012. W związku z powyższym w przypadku zakupu pojazdu po dniu 11.02.2012, z ważnym ubezpieczeniem zawartym przed 11.02.2012, nabywca ma na złożenie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 30 dni od daty zakupu pojazdu.

Jeśli nie ma ofiar w ludziach i nikt nie doznał obrażeń:

 • Zatrzymaj auto i włącz światła awaryjne.
 • Niezwłocznie usuń pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu, w tym celu zaparkuj pojazd w najbliższym bezpiecznym miejscu, aby nie blokować przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i zabezpieczyć go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem.
 • Wezwij policję-pomimo braku obowiązku wzywania na miejsce kolizji policji, warto to zrobić. Tego rodzaju zawiadomienie jest zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody.
 • Jeśli pojazd jest uszkodzony w takim zakresie, iż nie nadaje się do dalszej eksploatacji (jazdy), zleć jego holowanie odpowiedniemu specjaliście (często zdarza się, iż pojazd ulega dalszemu uszkodzeniu w trakcie holowania, za które Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, tak więc wybór firmy holującej jest bardzo ważny). Pamiętaj, żeby za wykonaną usługę otrzymać dokument potwierdzający koszty holowania (np. fakturę VAT).
 • Poszkodowany będzie starał się uzyskać w zakładzie ubezpieczeniowym sprawcy odszkodowanie za powstałe szkody w jego mieniu i zgodnie z art. 6 k.c. będzie zobowiązany udowodnić swoje roszczenia.

Spisz oświadczenie o kolizji drogowej ? pamiętaj, takie oświadczenie powinno zawierać najważniejsze informacje jak:

 • Dane sprawcy: imię i nazwisko, adres, telefon ,nr dowodu osobistego,
 • Dane identyfikacyjne pojazdu: marka, model ,nr. rejestracyjny,
 • Dane o ubezpieczeniu: nazwa Zakładu Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest sprawca, nr polisy, data ważności polisy (okres obowiązywania),
 • Krótki opis zdarzenia.

Naszym obowiązkiem jest także przedstawienie własnych danych personalnych drugiemu kierowcy.
Jak najszybciej zgłoś szkodę w firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony był sprawca kolizji (co do zasady – na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 3 lata od chwili kolizji).

 • Jeżeli sprawca wypadku przyjmuje na siebie winę za jego spowodowanie i godzi się potwierdzić to pisemnym oświadczeniem.

 • Jeżeli sprawca jest trzeźwy, posiada dowód rejestracyjny bez widocznych śladów przerabiania, ma ważne prawo jazdy i ważną polisę OC.

 • Jeżeli w okazanych dokumentach dane osobowe sprawcy są zgodne.

Wzywamy Policję w przypadku gdy:

 • Sprawca nie przyznaje się do winy.
 • Posiada nieważne ubezpieczenie OC.
 • Jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Nie jest właścicielem pojazdu.
 • Stan techniczny pojazdu pozostawia wiele do życzenia.
 • Gdy mamy podejrzenia co do pochodzenia pojazdu.
 • Gdy jeden z kierowców jest cudzoziemcem.

Przed przyjazdem Policji i przed usunięciem pojazdów z jezdni dobrze jest!

– wykonać zdjęcia – ogólne miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów, miejsc ich zatrzymania po kolizji oraz charakterystycznych śladów.W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie sprawcy kolizji lub sprawca nie chce napisać oświadczenia, należy wezwać Policję, która na podstawie relacji kierujących oraz świadków ustali przebieg zdarzenia oraz winnego zaistniałego zdarzenia, ukarze go mandatem karnym, a w przypadku gdy ten odmówi jego przyjęcia, sporządzi wniosek do Sądu Grodzkiego.

Ubezpieczając mieszkanie czy dom od ryzyka kradzieży musimy pamiętać, że musi ono być należycie zabezpieczone. Wymogi jakie stawiają zakłady ubezpieczeń są warunkiem który należy spełniać aby w przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie zostało wypłacone. Jeżeli okaże się, że mienie nie było właściwie zabezpieczone ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części.Drzwi zewnętrzne powinny posiadać :

 • minimum dwa zamki wielozastawkowe (np. zwykłe zamki typu Łucznik) albo
 • jeden zamek atestowany lub jeden zamek wielopunktowy, albo
 • drzwi atestowane z jednym zamkiem wielozastawkowym.

Atesty muszą być aktualne i potwierdzone na piśmie. Z pewnością zapyta o nie likwidator podczas oględzin w przypadku szkody.Standardowe wymogi to prawidłowo osadzone okna i drzwi oraz brak otworów w ścianach i stropach, przez które można dostać się do budynku.

Wyrażenie to oznacza, że prawa do ewentualnego odszkodowania z polisy zostają przeniesione na bank.Kiedy kupujemy mieszkanie lub dom na kredyt, może okazać się, że bank będzie wymagać od nas ubezpieczenia nieruchomości z cesją. Zgodnie z tym żądaniem cesja jest wprowadzana do treści polisy(jest to zwykły, bezpłatny zapis). Cesja dotyczy najczęściej tzw. murów, czyli w przypadku mieszkania jego wartości rynkowej, a w przypadku domu -kosztu jego budowy w stanie surowym. Jeśli w czasie ubezpieczenia dojdzie do bardzo poważnej szkody, na przykład wybuchu gazu lub powodzi i dom lub mieszkanie ulegnie całkowitemu lub bardzo poważnemu zniszczeniu, to pieniądze z polisy otrzyma bank.Warunkiem jest jednak decyzja administracyjna mówiąca o konieczności opuszczenia lokalu ponieważ nie nadaje się on do dalszego zamieszkiwania.W przypadku niewielkich szkód na ogół bank nie robi żadnych problemów i odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio nam. Jednak jeśli szkoda jest bardzo poważna i dotyczy ryzyka „mury”, to uruchamiane są pełne prawa związane z cesją.