Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Sal-ed Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Edward Salamończyk

1. Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Edward Salamończyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sal-ed Pośrednictwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Edward Salamończyk z siedzibą w Krakowie,31-617 Kraków , os Złotego Wieku 23 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres:os Złotego Wieku 23 , 31-617 Kraków lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@saled.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania:
Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:
a. odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi klientowi w przypadku skierowania przez niego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Administratora, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a które są niezbędne do zawarcia umowy lub jej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie powierzonego Administratorowi zakresu przetwarzania danych osobowych przez dany Zakład Ubezpieczeń;
d. kontaktu z klientem w celu wznowienia umowy ubezpieczenia na kolejny okres na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e. przeprowadzania analizy potrzeb klienta, celem przedstawienia Klientowi oferty ubezpieczenia jak najbardziej odpowiadającej wymaganiom i potrzebom Klienta, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust 1 i 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń);
f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
g. wypełnienia obowiązków księgowo-podatkowych, co stanowi realizację obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu:
a. wygaśnięcia umowy zawartej za pośrednictwem Administratora;
b. przedawnienia ewentualnych roszczeń;
c. wycofania dobrowolnej zgody;
d. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Przekazywanie danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także Zakładom Ubezpieczeń współpracujących z Administratorem. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym lub podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania czynności agencyjnych, Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych decyzje dotyczące m.in. składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie, czyli bez udziału człowieka, w oparciu o profilowanie tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, bez ich podania zawarcie umowy ubezpieczenia będzie niemożliwe. W zakresie danych w celach marketingowych ich podanie jest w pełni dobrowolne i pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wysokość składki.

7. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Prawa te przysługują Ci w przypadkach i zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Ci prawo do zakwestionowania takiej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Twojej sprawy. W związku z przetwarzaniem danych możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie np. poprzez przesłanie stosownego maila na adres: biuro@saled.pl Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zobowiązuje się do poinformowania o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora osób, których dane przekazałem do Administratora w celu przygotowania oferty oraz ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia.